Splošni prodajni pogoji za Slovenijo

1. Splošno

1.1. V nadaljevanju navedeni pogoji veljajo za vse ponudbe in vsako prodajo oziroma dobavo blaga podjetja Hermi, d.o.o. (v nadaljevanju HERMI, d.o.o. ali prodajalec)

1.2. Kupčevi ali katerekoli drugačni pogoji od splošnih prodajnih pogojev veljajo le, če so bili s strani podjetja HERMI, d.o.o. pisno potrjeni.

1.3. Ustni dogovori veljajo le, če so bili s strani podjetja HERMI, d.o.o. pisno potrjeni. Kot pisno potrjeni veljajo tudi naša potrdila poslana po faksu ali elektronski pošti.

1.4. Potrjeni dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz splošnih prodajnih pogojev podjetja HERMI, d.o.o. ne vpliva na veljavnost ostalih točk oziroma določil teh pogojev.

1.5. Kupec oziroma naročnik ob izstavitvi naročila, najkasneje pa ob prejemu blaga, sprejme in prizna splošne prodajne pogoje podjetja HERMI, d.o.o. .

1.6. Splošni prodajni pogoji se navezujejo izključno na prodajo materiala in proizvodov podjetja HERMI, d.o.o..

2. Ponudbe, naročila

2.1. Prodajalčeve ponudbe so neobvezujoče. Kupčevo naročilo je za prodajalca obvezujoče po pisni potrditvi.

2.2. K ponudbi priložene skice, tehnične risbe in druge priloge oziroma dokumenti so za nas obvezujoči le, če so v naročilu izrecno določeni. Te priloge oziroma dokumenti smejo služiti le osebni uporabi kupca in se brez prodajalčevega pisnega dovoljenja ne smejo razmnoževati ali dajati na razpolago tretjim osebam.

2.3. V primeru kupčeve odpovedi naročila, je le-ta dolžan podjetju HERMI, d.o.o. povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi z istim naročilom do dneva odpovedi.

2.4. V primeru kupčevega naročila na odpoklic je le-ta dolžan odpoklicati blago v roku, navedenem v naročilu. V nasprotnem primeru lahko podjetje HERMI, d.o.o. po svoji presoji določi rok dobave ali celo odstopi od obveznosti do dobave preostalega blaga. Plačilni rok začne teči z dnevom odpreme blaga.

3. Politika cen

3.1 Prodajalčeve cene so, če ni drugače navedeno, podane s pariteto EXW (Ex Works) HERMI, d.o.o., Celje, vključno s stroški pakiranja in priprave blaga na prevoz. Vse navedene cene so neto cene in ne vključujejo DDV-ja.

3.2 Cene lahko prodajalec kadarkoli spremeni brez poprejšnjega opozorila.

3.3 Pri nakupu je veljavna cena v trenutku naročila in je po potrditvi naročila prodajalec ne more več spremeniti, ne glede določbo v točki 3.2.

3.4 Morebitni rabati se dogovorijo v pisni obliki ob posamičnem naročilu.

4. Plačilni pogoji

4.1 Obveznost zapade v plačilo v rokih, določenih na izstavljenih fakturah. Za nepravočasno plačilo si prodajalec pridržuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti, od dneva zamude dalje do plačila in vse stroške, ki jih ima v povezavi z izterjavo plačila.

4.2. Pri poslovanju s strankami v tujini, so plačilni pogoji vezani na posamično naročilo hkrati navedeni na ponudbi in potrditvi prejetega naročila.

4.3. Za nove kupce iz tujine, se za prva tri naročila pred dobavo blaga zahteva sto procentno predplačilo po izstavljenem predračunu.

5. Dobavni rok in dobava blaga

5.1. Dobavni rok začne teči po potrditvi naročila s strani podjetja HERMI, d.o.o..

5.2. Prodajalec prodaja kupcu blago EXW (Ex Works) skladišče prodajalca, v skladu z Incoterms 2020.

5.3. Za dobavni rok oziroma za datum dobave štejemo dan, ko je blago odposlano iz prodajalčevega skladišča ali dan, ko je kupec blago sam prevzel iz prodajalčevega skladišča. Za dobavo se šteje tudi izročitev blaga prevozniku.

5.4. Pridržujemo si pravico do delnih dobav blaga.

5.5. Potrjeni dobavni rok se lahko podaljša v primeru naknadne spremembe kupčevega naročila (količina, tehnična specifikacija blaga ipd.) in v primerih, na katere družba HERMI, d.o.o. nima nobenega vpliva, to je v primerih višje sile. Kot višjo silo razumemo podaljšanje dobavnih rokov zaradi večjih strojelomov v tovarni prodajalca ali njegovega dobavitelja, stavk, naravnih in drugih nesreč, vojnega stanja in podobno. Kot višjo silo razumemo tudi bistveno podaljšanje dobavnih rokov naših dobaviteljev zaradi podaljšanja dobavnih rokov njihovih poddobaviteljev. Podaljšanje dobavnega roka v takih primerih je enako času trajanja višje sile in potrebnemu času ponovnega zagona proizvodnje pri prodajalcu ali njegovem dobavitelju.

5.6. Za naročila prejeta iz tujine se dostava naročenega blaga, kupcu obračuna po dejanskih transportnih stroških.

6. Lastninski pridržek

6.1 Blago ostaja v lasti podjetja HERMI, d.o.o., vse dokler ni v celoti poplačano.

7. Pritožbe

7.1 Vse pritožbe/reklamacije vezane na nepravilnosti ali poškodbe prejetega blaga, se morajo izvesti znotraj roka 8 dni od prejema blaga. V kolikor bo reklamacija priznana in potrjena s strani podjetja HERMI, d.o.o., bo sprovedena brezplačna zamenjava blaga na stroške podjetja HERMI, d.o.o. .

8. Varovanje zaupnih in drugih podatkov

8.1 Kupec ne sme razkriti, razširjati ali objaviti zaupnih in drugih informacij, ki jih je prejel v času pogajanj s prodajalcem o sklenitvi in realizaciji poslovnega sodelovanja, katerikoli fizični ali pravni osebi, brez predhodnega prodajalčevega pisnega soglasja, razen svojim zaposlenim, ki so zavezani ravnanja v skladu s temi določili, prav tako kupec ne sme uporabljati zaupnih informacij za kakršen drug namen.

8.2 Kupec soglaša, da bo pri preprečevanju kakršnihkoli nepooblaščenih razkritij zaupnih informacij ravnal z razumno mero skrbnosti, v nobenem primeru pa z manjšo mero skrbnosti, kot ju uporablja pri varovanju svojih najbolj zaupnih informacij.

9. Pristojnost

9.1 Z naročilom oz. nakupom pri prodajalcu, kupec izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi splošnimi pogoji in sprejema vsa določila teh splošnih prodajnih pogojev.

9.2 Vsi morebitni nastali spori se presojajo v skladu s slovenskim zakonikom. Pristojno je Okrožno sodišče v Celju.

Naziv spletne strani

Hermi, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15

3000 Celje

Slovenija